llgd.net
当前位置:首页 >> log的运算法则 >>

log的运算法则

log(a) (M·N)=log(a) M+log(a) N log(a) (M÷N)=log(a) M-log(a) N log(a) M^n=nlog(a) M log(a)b*log(b)a=1 log(a) b=log (c) b÷log (c) a 希望能帮你忙,不懂请追问,懂了请采纳,谢谢

1、a^log(a)(b)=b 2、log(a)(a)=1 3、log(a)(MN)=log(a)(M)+log(a)(N); 4、log(a)(M÷N)=log(a)(M)-log(a)(N); 5、log(a)(M^n)=nlog(a)(M) 6、log(a)[M^(1/n)]=log(a)(M)/n

[log(a)(x)表示a为底x的对数] log(a)(x)+log(a)(y)=log(a)(xy);log(a)(x)-log(a)(y)=log(a)(x/y) log(a^m)(x^n)=(n/m)log(a)(x) 换底公式log(a)(x)=log(b)(x)/log(b)(a) =lg(x)/lg(a)=ln(x)/ln(a)

看图

①loga(MN)=logaM+logaN; ②loga(M/N)=logaM-logaN; ③对logaM中M的n次方有=nlogaM; 如果a=e^m,则m为数a的自然对数,即lna=m,e=2.718281828…为自然对数 的底。定义: 若a^n=b(a>0且a≠1) 则n=log(a)(b) 基本性质: 1、a^(log(a)(b))=b 2、log(...

基本性质: 1、a^(log(a)(b))=b 2、log(a)(a^b)=b 3、log(a)(MN)=log(a)(M)+log(a)(N); 4、log(a)(M÷N)=log(a)(M)-log(a)(N); 5、log(a)(M^n)=nlog(a)(M) 6、log(a^n)M=1/nlog(a)(M) 推导 1、因为n=log(a)(b),代入则a^n=b,即a^(log(a)(b))=b。...

1、a^(log(a)(b))=b 2、log(a)(MN)=log(a)(M)+log(a)(N); 3、log(a)(M÷N)=log(a)(M)-log(a)(N); 4、log(a)(M^n)=nlog(a)(M) 推导 1、因为n=log(a)(b),代入则a^n=b,即a^(log(a)(b))=b。 2、MN=M×N 由基本性质1(换掉M和N) a^[log(a)(MN)] = a^[l...

对数运算有哪些运算法则如下: 1、a^(log(a)(b))=b 2、log(a)(a^b)=b 3、log(a)(MN)=log(a)(M)+log(a)(N); 4、log(a)(M÷N)=log(a)(M)-log(a)(N); 5、log(a)(M^n)=nlog(a)(M) 6、log(a^n)M=1/nlog(a)(M) 基本内容及定义: 基本内容:在形如a^b=N的...

对数的一个用途是能把乘法变成加法运算:log(A*B*C)=logA+logB+logC;logA^n=nlogA;主要的是换底公式:logaY=logbY/logbA;(其中a,b,是底,a=A,)希望我想能唤起你的记忆你图片中的logA^b应该是等于blogA

1对数的概念 如果a(a>0,且a≠1)的b次幂等于N,即ab=N,那么数b叫做以a为底N的对数,记作:logaN=b,其中a叫做对数的底数,N叫做真数.由定义知:①负数和零没有对数; ②a>0且a≠1,N>0; ③loga1=0,logaa=1,alogaN=N,logaab=b.特别地,以10为底的对数叫常用对...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com